Česky English
Drobečková navigace

home > stanovy

Stanovy Sdružení občanů Exodus

Registrace dne 12. 3. 1992 VSC/1-10530/92-R - kulaté razítko MV + parafa

I. Název, sídlo a cíle

Název organizace:

Sdružení občanů Exodus (dále jen sdružení), zkratka je SOE. Sdružení je samostatnou dobrovolnou organizací dle zákona FS č.83/90 Sb. ze dne 27. 3. 1990 o sdružování občanů.

Sdružení vyvíjí svou činnost na území České republiky. Sídlem sdružení je Plzeň.

Cílem činnosti sdružení je pomoc při zapojení a integraci zdravotně postižených osob do společnosti. Jedná se o pomoc při integraci společenské, sociální, pracovní, kulturní, zájmové a další. Sdružení je nezávislé na politických stranách, hnutích, na státních i hospodářských orgánech.

Sdružení je samostatnou právnickou osobou. Sdružení může být členem jiných organizací, včetně mezinárodních. Sdružení může k naplnění svých cílů vytvářet a zřizovat hospodářská, účelová, příp. zájmová seskupení.

II. Základní úkoly

Sdružení plní své cíle zejména

  • organizováním rekvalifikací pro zdravotně postižené osoby, přičemž sdružení pokládá za vhodné, aby se těchto rekvalifikací, jakož i dalších činností sdružení účastnili i zdravotně nepostižení občané
  • vytvářením pracovních příležitostí formou např. chráněné dílny
  • vybudováním školního či školícího střediska využívaného mj. i za účelem sociálních rehabilitací
  • vybudováním objektů, v nichž by se tyto i další činnosti provozovaly a které by sloužily i jiným způsobem k celkové sociální integraci zdravotně postižených (např. možnost týdenního či trvalého pobytu, pěstování plodin apod.).

Sdružení při plnění svých úkolů může spolupracovat s jinými subjekty, např. dobrovolnými sdruženími občanů, firmami, státními i nestátními zdravotnickými organizacemi, školami, církvemi a dalšími, včetně zahraničních.

Sdružení může předkládat podněty a doporučení orgánům a institucím, které se zabývají podobnými úkoly jako sdružení.

III. Organizace sdružení

Členství ve sdružení je individuální a přidružené. Individuálními členy sdružení jsou zakládající členové a dále ty osoby, které o individuální členství požádají a s jejichž přijetím všichni stávající členové souhlasí. Individuálním členem sdružení může být osoba starší 18 let. Přidruženým členem Sdružení mohou být jednak fyzické osoby starší 18 let, jednak právnické osoby.

Orgánem sdružení je sněm, tvořený individuálními členy. Sněm volí předsedu sdružení, který sdružení zastupuje a hospodáře sdružení. K operativnímu řízení činnosti může sněm ze svých řad volit užší výbor, který je odpovědný sněmu.

Každý člen (individuální i přidružený) má povinnost dodržovat tento statut a včas platit stanovené čl. příspěvky.

Každý člen (individuální i přidružený) má právo se podílet na činnosti směřující k naplňování cílů sdružení.

O všech záležitostech, týkajících se sdružení, rozhoduje sněm. Sněm volí revizora účtů sdružení.

Přidružení členové sdružení mají ve všech záležitostech hlas poradní, mohou podávat sdružení podněty a návrhy a mají právo se účastnit projednávání svým návrhů sněmem.

K zabezpečení činnosti a plnění cílů sdružení vytvářejí další zájmové a odborné seskupení.

IV. Hospodaření sdružení

Zdrojem finančního a hmotného zabezpečení činnosti sdružení jsou členské příspěvky, jejichž výši určuje sněm, zisky vlastních zařízení (např. dílen, rekvalif. střediska aj.), zisky z akcí (např. sbírky, loterie aj.) pořádaných sdružením, dále dotace od státních i nestátních institucí, dary a jiné zdroje. Všechny prostředky takto získané jsou majetkem sdružení, které rozhoduje o jejich využití. Musí je však použít v souladu s cíly i úkoly sdružení.

Majetek sdružení tvoří movitý a nemovitý majetek a dále finanční a hmotné zdroje dle b. IV.1. statutu. Hospodaření s majetkem sdružení se řídí obecně závaznými právními předpisy a statutem sdružení. Sdružení může přispívat svým jednotlivým zařízením na zabezpečení jejich činnosti.

V. Účinnost stanov

Stanovy nabývají účinnosti dnem registrace.